องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
E-Service (บริการประชาชน)

 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


E-service ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม


ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอรับบริการถังขยะ


ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


ระบบยื่นคำขอใช้สถานที่


ระบบแจ้งเสียภาษีออนไลน์