จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ท้ายหาด


1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

     “บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   มีการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว   ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม       
อาหารปลอดสารพิษ  ระดมความคิดเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน”1.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
      องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
โดยเรียงลำดับตามความสำคัญของการพัฒนาในแต่ละด้านไว้ ดังต่อไปนี้

    
1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
              แนวทางการพัฒนา
                      1) ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน คลองตามเส้นทางสายหลักภายในตำบล
                      2) พัฒนาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

     1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
              แนวทางการพัฒนา
                      1) สนับสนุนการสงเคราะห์ราษฎร
                      2) ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

     1.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
                      1) รณรงค์สร้างจิตสำนึก
                      2) จัดหาที่รองรับขยะ
                      3) ส่งเสริมและพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

     1.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมประชาธิปไตย
             แนวทางการพัฒนา
                      1) การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
                      2) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
                      3) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน
                      4) การพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

     1.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
                      1) ประสาน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตาม พรบ.การศึกษา ภาคบังคับปี 2545
                      2) ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

                      3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
                      4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์
                      5) ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
                      6) สนับสนุนทางด้านบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในสาขาที่ขาดแคลน และพัฒนาบุคลากรในสถานที่ศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

     1.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร กลุ่มอาชีพให้มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพและรายได้
             แนวทางการพัฒนา
                      1) จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์กร และกลุ่ม
                      2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลผลิต
                      3) จัดตั้งหรือส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพของราษฎร

     1.2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธาณสุข
             แนวทางการพัฒนา
                      1) เร่งการสร้างสุขภาพเชิงรุก
                      2) การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพื่อสุขภาพ
1.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
     1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา

                      1) พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                      2) พัฒนาระบบการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ
                      3) การจัดทำผังเมืองรวม
                      4) การจัดระเบียบเมือง

     1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             แนวทางการพัฒนา
                      1)  การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      2)  การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล
                      3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      4) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

     1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             แนวทางการพัฒนา
                      1) อนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                      2) ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ และดำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาอันดีงาม รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
             แนวทางการพัฒนา
                      1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
                      2) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
                      3) พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
                      4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
                      5) การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง
                      6) ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                      7) เสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง
                      8) ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด
                      9) ส่งเสริมสนับสนุน การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
                    10) ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้พอเพียงและทั่วถึง
                    11) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง
                    12) ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
                    13) ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการสังคม
                    14) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
                    15) ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    16) ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการ เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                    17) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
                    18) พัฒนาระบบป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

     1.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
             แนวทางการพัฒนา
                      1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการสร้างสมดุลของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
                      2) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
                      3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางลำคลอง และสนับสนุนการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์
                      4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ในการดูแลจัดการฐานอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว

     1.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยั่งยืน
             แนวทางการพัฒนา
                      1) ส่งเสริมสนับสนุน ความสามารถของภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน/เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้
                      2) ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
                      3) ส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
                      4) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

     1.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
             แนวทางการพัฒนา
                      1) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค
                      2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                      3) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
                      4) การบริหารจัดการป้องกันน้ำเค็มในพื้นที่การเกษตร

     1.3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การปกครองและการส่งเสริมประชาธิปไตย
             แนวทางการพัฒนา
                     1) การส่งเสริม สนับสนุน การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
                      2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น
                      3) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
                      4) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน
                      5) การพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ
                      6) การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้        

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
     1.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองอาหารทะเลและผลไม้ปลอดสารพิษ
                      1) การควบคุมและยกระดับภาคการประมงให้ได้มาตรฐานและปลอดสารพิษ
                      2) การควบคุมและยกระดับการผลิตผัก/ผลไม้ ปลอดสารพิษ
                      3) พัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการประมงและเกษตร
                      4) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

     1.4.2 การพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลอง
                      1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางลำคลอง
                      2) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
                      3) การเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการและองค์กรชุมชน/เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้
                      4) การฟื้นฟูและการสร้างความสมดุลของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
                      5) ห้ามประกอบธุรกิจและกิจกรรมบางประเภทที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม เช่น แพอาหาร เธคลอยน้ำ สกูตตอร์

     1.4.3 การปลุกจิตสำนึกให้ชาวสมุทรสงครามรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมดีงาม
                      1) การกำหนดผังเมืองโดยการกำหนดและควบคุมประเภท และพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม
                      2) การปลูกจิตสำนึกให้รักและสนับสนุนความเจริญของถิ่นกำเนิด
                      3) การส่งเสริมการพึ่งพากันระหว่างภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง  แรงงาน
                      4) การส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
                      6) การพัฒนาผลิตภัรฑ์ OTOP
                      7) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชน
                      8) พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                      9) พัฒนาขีดความสามารถผู้ใช้แรงงาน และพัฒนาระบบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
                    10) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                    11) ให้เกษตรกรมีส่วนรวมในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ
                    12) สร้างและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                    13) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในเชิงรุก
                    14) เสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานแก่ประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
                    15) พัฒนาระบบการบริหารงาน องค์กรและบุคลากรภาครัฐและเอกชน
                    16) กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                    17) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลความยากจนและอื่นๆ

     1.4.4 การดำรงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศน์สามน้ำ
                      1) การแก้ไขและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 3 น้ำ
                      2) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ


1.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
     1.5.1  การจัดระเบียบเมือง

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดเป็นเขตควบคุมอาคาร ประชาชนที่จะก่อสร้าง ต่อเติมรื้อถอนอาคารต้องขออนุญาตก่อน
 2. การขุดดิน ถมดิน ต้องขออนุญาตก่อน
 3. กำแพงกั้นดินต้องขออนุญาตจาก อบต.
     1.5.2  การควบคุมคุณภาพน้ำ
        1.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดต้องดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน
         2.  การรักษาความสะอาด
         3.  มีการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน
         4.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มี

     1.5.3  ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและแนวคิดวิสัยทัศน์
 1. ส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกมะพร้าว ส้มโอ กล้วย เป็นต้น
 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำกล้วยเบรคแตก
 3. ส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านในการทำกิจกรรมเช่น ทำแชมพู ,น้ำยาล้างจาน,พวงหรีด,ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
 4. ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ
 5. ส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP ของตำบล
 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงาม
 7. มีการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยฉีดพ่นสารเคมีและแจกทรายอะเบสตามบ้านเรือนของ
  ประชาชนและใส่แหล่งน้ำ
 8. มีการส่งเสริมให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนและความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
 9. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาในกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชน
 10. การป้องกันอาชญากรรมและการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 11. จัดให้มีการออกตรวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตตำบล โดยสมาชิก อปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
  ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 05.00 น.
      การพัฒนาบุคลากร
 1. ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าฝึกอบรมเพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชน
 3. มีการบริการประชาชนในเวลาพักเที่ยงวันและวันหยุดราชการ
 4. มีการออกบริการเคลื่อนในเขตตำบล
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225