จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.ท้ายหาด

งานบริหารทั่วไป
       งานสารบรรณ
       งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
       งานบริหารงานบุคคล
       งานตรวจสอบภายใน
       งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
       งานรัฐพิธี
       งานกิจการสภา อบต.
       งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด


   

งานนโยบายและแผน
       งานนโยบายและแผน
       งานวิชาการ
       งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
       งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
       งานงบประมาณ


   

งานกฎหมายและคดี
       งานกฎหมายและนิติกรรม
       งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
       งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
       งานระเบียนการคลัง
       งานข้อบัญญัติและระเบียบ


   

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและชุมชน
       งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมและชุมชน
 

   

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
       งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

 

 

 


ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225