จันทร์ 26 สิงหาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

กำหนดการชำระภาษีประจำปี อบต.ท้ายหาด

กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561

alt
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
ประจำปี  2561

 

กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1 มกราคม  -  28 กุมภาพันธ์  ของทุกปี

 

2. ภาษีป้าย  1 มกราคม  -  31 มีนาคม ของทุกปี

3. ภาษีบำรุงท้องที่  1  มกราคม  - 30 เมษายน  ของทุกปี

4.ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นับตั้งแต่ประกอบกิจการและต่อใบอนุญาตทุกปี

5.ค่าขยะมูลฝอย  ชำระได้ทั้งรายเดือนและรายปีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

 

คำแนะนำการชำระภาษี

 

ภาษีที่ อบต. จัดเก็บเอง  ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็น ภาษีที่จัดเก็บจาก  บ้านเช่า อาคารร้านค้า  ตึกแถว  บริษัท  ธนาคาร โรงแรม  โรงภาพยนต์  แฟลต  อพาร์ตเม้นท์  ที่พัก  คอนโดมิเนียม  โรงเรียนสอนวิชาชีพ  โรงงานอุตสาหกรรม  สนามม้า สนามมวย  สนามกอล์ฟ  ท่าเรือ  บ่อนไก่  บ่อนปลา  ฟาร์มสัตว์  คลังสินค้า  และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ


* อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

* การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

- เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ  ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2 ) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนับตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
- พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
- ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

* การอุทรณ์

หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทรณ์ภายใน 15 วัน  นับแต่วันได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

* อัตราโทษและค่าปรับ

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่ บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทองตลาดทรัพย์สิน  โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

ภาษีบำรุงท้องที่


เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครองครองที่ดิน

* อัตราภาษี

-จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน  มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
- ที่ดินว่างเปล่า  หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ

* การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดิน ,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.ร.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

* การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือเช่าแต่อย่างใด ทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องคิดตามอัตรา ที่กำหนด ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่น้อยกว่าไม่ได้

2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่ ม.8 (8)

* การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมิน
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษีประเมินเพิ่มเติม ม. 45 (2)
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม ม. 45 (3)
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มต่อปีของ ค่าภาษี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย
 

เป็น ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฎวิธีอื่น

* อัตราภาษี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา 20 บาน ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน (แถวแรก) หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

* การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดง ในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง สิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด เท่าๆ กัน ก็ได้
4. ภาษีป้ายใหม่ให้ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

 

* การอุทรณ์

ถ้า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่น คำร้องอุทรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

*อัตราและโทษค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสีย เงินเพิ่ม 2 %  ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท (ม.35)
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย  ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ - ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์  ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร  ต้องระวางโทษ ปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลักเลี่ยงการเสีย ภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้36
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว277
mod_vvisit_counterเดือนนี้2464
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3470
mod_vvisit_counterทั้งหมด89948

We have: 12 guests online
ไอพีคุณคือ: 18.232.171.18
วันนี้: ส.ค. 26, 2019


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา 


QR Code
อบต.ท้ายหาด

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225