จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562

alt
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
ประจำปี  2562

 

กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1 มกราคม  -  28 กุมภาพันธ์  ของทุกปี

 

2. ภาษีป้าย  1 มกราคม  -  31 มีนาคม ของทุกปี

3. ภาษีบำรุงท้องที่  1  มกราคม  - 30 เมษายน  ของทุกปี

4.ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นับตั้งแต่ประกอบกิจการและต่อใบอนุญาตทุกปี

5.ค่าขยะมูลฝอย  ชำระได้ทั้งรายเดือนและรายปีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

 

คำแนะนำการชำระภาษี

 

ภาษีที่ อบต. จัดเก็บเอง Ã‚ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็น ภาษีที่จัดเก็บจาก Ã‚ บ้านเช่า อาคารร้านค้า Ã‚ ตึกแถว Ã‚ บริษัท Ã‚ ธนาคาร โรงแรม Ã‚ โรงภาพยนต์ Ã‚ แฟลต Ã‚ อพาร์ตเม้นท์ Ã‚ ที่พัก Ã‚ คอนโดมิเนียม Ã‚ โรงเรียนสอนวิชาชีพ Ã‚ โรงงานอุตสาหกรรม Ã‚ สนามม้า สนามมวย Ã‚ สนามกอล์ฟ Ã‚ ท่าเรือ Ã‚ บ่อนไก่ Ã‚ บ่อนปลา Ã‚ ฟาร์มสัตว์ Ã‚ คลังสินค้า Ã‚ และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ


* อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

* การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

- เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ  ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2 ) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนับตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
- พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
- ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

* การอุทรณ์

หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทรณ์ภายใน 15 วัน  นับแต่วันได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

* อัตราโทษและค่าปรับ

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่ บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทองตลาดทรัพย์สิน  โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

ภาษีบำรุงท้องที่


เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครองครองที่ดิน

* อัตราภาษี

-จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน  มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
- ที่ดินว่างเปล่า  หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ

* การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดิน ,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.ร.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

* การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือเช่าแต่อย่างใด ทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องคิดตามอัตรา ที่กำหนด ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่น้อยกว่าไม่ได้

2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่ ม.8 (8)

* การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมิน
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษีประเมินเพิ่มเติม ม. 45 (2)
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม ม. 45 (3)
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มต่อปีของ ค่าภาษี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย
 

เป็น ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฎวิธีอื่น

* อัตราภาษี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน Ã‚ คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา 20 บาน ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน (แถวแรก) หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

* การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดง ในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง สิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด เท่าๆ กัน ก็ได้
4. ภาษีป้ายใหม่ให้ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

 

* การอุทรณ์

ถ้า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่น คำร้องอุทรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

*อัตราและโทษค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสีย เงินเพิ่ม 2 %  ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท (ม.35)
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย  ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ - ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์  ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร  ต้องระวางโทษ ปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลักเลี่ยงการเสีย ภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

Thaihad Mini Guidebook


Thaihad Mini Guidebook

คู่มือท่องเที่ยว รวบรวมที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ภายในตำบลท้ายหาด

บ้านท้ายหาด ลัดเลาะริมแม่น้ำแม่กลอง
alt

ข้อมูลเอกสาร

Download แบบคำร้องต่างๆ

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

อบต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม


 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า 94 จาก 94

94
ถัดไป
สุดท้าย

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

สำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ท้ายหาด ด้านใด

ผู้ชม ณ เวลานี้

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225