จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ

คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื่นที่ตำบลท้ายหาด

alt

alt

alt

alt

alt

สืบสานอนุรักษ์ศาสนาและประเพณีไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม

alt

alt

alt

alt

alt

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

alt

alt

alt

alt

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเย็นศิริ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา ๖๓  บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.๒๕๖๑  ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  จะดำเนินการโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยเย็นศิริ  ช่วงที่ 2  หมู่ที่  4  ตำบลท้ายหาด  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  เลขที่  11/2563  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน  288,800.00  บาท  (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)  และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประฃาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

สำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ท้ายหาด ด้านใด

ผู้ชม ณ เวลานี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225