พุธ 26 มิถุนายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

รอการบันทึกข้อมูลalt


รอการบันทึกข้อมูล


alt


ขออภัยในความไม่สะดวก


alt
 

กำหนดการชำระภาษีประจำปี ของอบต.ท้ายหาด

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

 

 

กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี

1. ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  1 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2. ภาษีป้าย     1  มกราคม -  31 มีนาคม ของทุกปี

3. ภาษีบำรุงท้องที่   1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

4. ค่าธรรมเนียนมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  นับตั้งแต่ประกอบกิจการและต่อใบอนุญาตทุกปี

5. ค่าขยะมูลฝอย    ชำระได้ทั้งรายเดือนและรายปีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

 

คำแนะนำการชำระภาษี

ภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า  ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ ที่พัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ  โรงงานอุตสาหกรรม   สนามม้า สนามมวย  สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

อัตราภาษี

ร้อยละ12.5  ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

     เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนับตั้งอยู่ ตั้งแต่วัันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

     พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

     ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภายใน  30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

 

การอุทรณ์

หากผู้รับการประมินไม่พอใจในการประเมิน  ให้ยื่นคำร้องขออุทรณ์ภายใน 15  วัน  นับแต่วันได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราโทษและค่ปรับ

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตาทความจริงหรือไม่ บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

             3.1 ไม่เกิน 1 เดือน  เสียเพ่ิ่ม  2.5%

             3.2  เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2 เดือน เพิ่ม5%

             3.3 เกิน   2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3 เดือน เพิ่ม 7.5%

             3.4  เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4 เดือน เพ่ิม 10%     

             3.5  เกิน  4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ปกครองที่ดิน

 

อัตราภาษี

   - จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

   - ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสยภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปติ

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

    1. ให้เจ้าของที่ดิน , ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

    2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทีด่ินใหม่ หรือเนื่้อที่ดินเปลี่ยน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

    1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกย้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือเช่าแต่อย่างใด ทั้งสิ้นลดหย่อนได้ 1 ไร ส่วนที่เกินต้องคิดตามอัตรา ที่กำหนด ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่น้อยกว่าไม่ได้

    2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่ ตามมาตรา 8 (8)

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

    1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมิน

    2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพ่ิ่ม 10%  ของภาษีประเมินเพ่ิมเติม ม. 45 (2)

    3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื่้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพ่ิม 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม ม.45 (3)

    4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมาายน ต้องเสียเงินเพ่ิมต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย

      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา  ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏวิธีอื่น

 

อัตราภาษี

    1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร

    2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

    3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500ตารางเซนติเมตร

          - ป้ายที่ไม่มีอัษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่

          - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน(แถวเเรก) หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรค่างประเทศ

    4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

    1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม  ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดง ในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ที่เริ่มติดตั้งหรือแสงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วันและให้เสียภาษีตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง  สิ้นปีและเสียภาษีป้ายเป็นงวดๆละ 3 เดือนของปี

    2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

    3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด เท่าๆกัน ก็ได้ 

    4. ภาษีป้ายใหม่ให้ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

 

การอุทรณ์

    ถ้า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รบแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ย่ื่น คำร้องอุทรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รบแจ้งการประเมิน

 

อัตราและโทษค่าปรับ

    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษี

    2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพ่ิมเติม

    3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสีย เงินเพ่ิม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเือนให้นับเป็ฯหนึ่งเดือน

    4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000บาท (ม.35)

    5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วนรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท

    6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ - ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์  ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษ ปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลา ที่กระทำความผิด

    7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลักเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

alt

Attachments:
Download this file (ประกาศ1_NEW.pdf)ประกาศ1_NEW.pdf[ ]970 Kb

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรื้อถอนอาคารหอกระจายข่าว พร้อมปรับภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงาน อบต.ท้ายหาด

alt

Attachments:
Download this file (ตาราง ปปช.pdf)ตาราง ปปช.pdf[ ]74 Kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยามสำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

alt

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้630
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว606
mod_vvisit_counterเดือนนี้2360
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2181
mod_vvisit_counterทั้งหมด83358

เรามี: 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีคุณคือ: 3.85.92.139
วันนี้: มิ.ย. 26, 2019


สำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ท้ายหาด ด้านใด

ผู้ชม ณ เวลานี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา 


QR Code
อบต.ท้ายหาด

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225