จันทร์ 20 กันยายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการย้ายแผ่นปูนทางเดินเท้า และหมู่ที่ 4 ตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบริการย้ายแผ่นปูนทางเดินเท้า  และหมู่ที่  4  ตำบลท้ายหาด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดจ้างบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวแดสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม)


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63  บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 62  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561  ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มวงเงินเกิน 500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  จะดำเนินการจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายแหลม  หมู่ที่  3  ตำบลท้ายหาด  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  เลขที่  10/2563  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน 1,121,400.00  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางหัวกรวด 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 63  บัญญัติวา "ภายใต้บังคับมาตรา 62  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  จะดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยบางหัวกรวด 1  หมู่ที่ 5  ตำบลท้ายหาด  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  เลขที่ 12/2563  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน  609,100.00  บาท  (หกแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)  และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

หน่วยงานภาครัฐ

สำรวจความพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ท้ายหาด ด้านใด

ผู้ชม ณ เวลานี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท้ายหาด

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-7225