สำนักงาน อบต.

แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม๒. วัตถุประสงค์     
 

                 ๒.๑  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน
                 ๒.๒  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
                 ๒.๓  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล   (ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม) ตรวจสอบ
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม
                 ๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดให้เหมาะสม
                 ๒.๕  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการวางแผนอัตรากำลังสามารถวางแผนอัตรากำลัง
ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
                 ๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

                                                                              

๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี
 

                คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  ซึ่งมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นประธาน และมีพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการ
เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)  โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ   อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายหาดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ตลอดจนกฎหมายอื่น  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปัญหาของตำบลท้ายหาด
                ๓.๒  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบลท้ายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                ๓.๓  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่งให้เหมาะสม
กับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
                ๓.๔    จัดทำกรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี    โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกิน   ร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่าย
                ๓.๕  ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และทักษะ
เกิดความชำนาญเฉพาะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง
                ๓.๖  ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างประจำขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในรอบระยะเวลา ๓ ปี
                ๓.๗  ให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  มีการสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนะคติ
ที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

                                                                              
<<< ก่อนหน้า หน้าต่อไป>>>
สร้างสรรค์โดย อบต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม